ابوالفضل:???? نگرشی دیگر  بر قرآن ✅ با توجه به اینکه ملمانان در ایام ماه مبارک رمضان بیشتر به خواندن قرآن می پردازند ، لذا لازم دیدم  برای فهم قرآن نگاه دیگری بیان کنم ، که این نگاه متفاوت از دیگر نگاهها میباشد ، وهر پژوهش گری نباید خود بریک نگاه بسنده کند ، لازمه تدبر در یک متن آنست که با زوایای مختلف بر متن نگرسته شود تابحال آنچه در مورد فهم قرآن رایج بوده ، نگاه تفسیری متداولی است که در جامعه وجود دارد ، و تابحال نیز نتوانسته کاربردی بود

hggfy