با درود
سال نو مبارک.سالی دیگر نیز گذشت.با تمام خوبی ها و بدی ها کمی ها و کاستی ها زشتی ها و زیبایی ها پلیدی ها و نیکی ها.سالی که در آن پر بود از روزهای خوب و بد از لغو تحریم های بین المللی ایران گرفته تا رفتارهای غیر انسانی کشورهای اسلامی علیه هم کیشان خود.از اشکهایی که مردم این سرزمین برای یک حیوان بی گناه که توسط یک مرد وحشی مورد اذیت و ظلم قرار گرفت بگیرید تا لبخندهای یک داعشی که سر انسانی بی گناه را می برد.
این سال هم خداروشکر شاهد رشد خوبی د

تبریک عید نوروز 1395 یا به امید ما