دلم مسافرت میخواهد...یک جاده...شب...آهنگ...سکوت و صدای بادی که تو جاده میپیچه...رد شدن از شهرهای مختلف و دیدن چراغ های روشن تو دلِ شب...دلم مسافرت میخواهد...پوسیدم تو این خانه.این شهرستان کوچک .خسته ام ازدیدن و چشم تو چشم شدن با آدمهای تنگ نظر و تکراری!آهاااااااااااااااااااااااای!دلم مسافرت میخواهد...

150_