دوهفته ی گذشته واقعا روزای بدی داشتم. اگه بخوام نهایت بدیشو نشون بدم اینکه تو همین چند روز دو کیلو وزن کردم و این برای من خیلی زیاده!سرکار اوضاع روز به روز بدتر میشه و اینا همش نتیجه نرمش بیش از حد رئیسه که با کاراش نه تنها مشکلی رو  حل نمیکنه که روز به روزم بدترش می کنه. خستگیام اونقدر زیاد بود که واقعا تو  این مدت همه جوره از خودم دور موندم. کلاس بدک نیست. هرچند از روند کار ص.مد راضی نیستم و اونجوری که می خوام پیش نمیره و خودمم نمی دونم با ا

456