فاصله                او مثــل ابـر تیـره  ، همــراه نـوبهــاران                             من چـون كویـر تشنـه ، در آرزوی باران                 رسمی چنین چرا شد، در دفتر طبیعت                           كزهم  خبـر ندارد ، دلهـای جملـه یاران                چون سایلان پیـاده ، در كوی دلستانم                           از حال ما چه داند،آن شاه  تك سواران                گـفتی بیـا به كویم ، گر طالب منی تو   

فاصـله : سان آذری 94