میدانم خیلی بدجنسانه ست که ضایع شدن یک نفر برایت اتفاق خوشایندی باشد،ولی اگر ان یک نفر ادم از خودراضی ای باشد که فکر میکند عالم و ادم برایش میمیرند و خودش و دار و دسته اش هیچ کجا یافت نمیشوند و دُّر نایاب اند،خیلی هم خوب جنسانه ست و هیچ اشکالی ندارد به نظر شخص شخیص خودم!در هر حال،دلم خُنُک شد.یاه یاه یاه

ضااااااایع شد!