خیبر آنلاین: از اصلی ترین و اساسی ترین آفتها در نظام های به اصطلاح دینی که هم پایه های حاکمیت و هم تقیّد به ارزشها و باورهای دینی را در طبقات جامعه سست می‌کند ؛ جایگزینی شخصیت ها - به عنوان معیار - در مقام شاخص ها می باشد. مسئله ی قابل تامّل و مداقّه در این گفتار آن است که دین در معنای کامل و واقعی خود یک قانون است ، یک ضابطه و چارچوب است که هیچ کس حتی پیامبرِ ابلاغ کننده و پیشوای هدایت کننده اش اجازه ندارند در ورای آن ایستاده و خود را فراتر از آن

اِعْـرِفِ الحَـق