من دخترم!
من دختـــــــرم ! آنقــــدر زیبا که از دیدنم خســـته نمی شـــوی...
من دختــــرم! آنقـــــدر مهــــربان که ندیده ای...
من دختــــرم! با چشــــمانـی زیبا و براق
من دختــــرم! اشکـــ هــایی دارم به اندازه ی دریــا و حرفـــ هایی دارم
گاهـــی بزرگتـــر از آســـــمان                                                   
من دختــــرم!  به شکـــل مــــاه و گاهـــی زیبـــاتر
من دختــــرم!  با قــــدی بلـــند و دختــــرانه
من دختــــرم! همـــانی که ت

من دخترم