هر مدلی که ما در اپلیکشین ایجاد می کنیم از کلاس yii\db\ActiveRecordارث می برد. این کلاس peroperty ها و method هایی داره که بسه به نیاز ما در پروژه بسیار کاربردی هست . خیلی از این پروپرتی ها و متد ها رو ما خواسته یا ناخواسته استفاده می کنیم . به عنوان مثال ما از پروپرتی های :
$isNewRecord در فرم ها برای ثبت یا ویرایش مدل
primaryKey در مدل برای تعریف کلید اصلی جدول
همچنین برای متد ها :
save() برای ذخیره یا ویرایش رکورد جدید
attributeLabels() برای مقداردهی به ستون های جدول
delete() برای حذف

َآشنایی با کلاس ActiveRecord