اولین روز خرداد مصادف بود با اولین روز از تصمیم گیری منخداراشکر موفقیت آمیز بود ،بیشتر بیشتر بودن در فضای مجازی ،صادقانه بگم دفتريادداشت و وبلاگم دوست دارموخوندن مطالب وبلاگ های دوستان مجازی و  وبلاگ نویسبعد از حدود یه هفته ،پسته را امروز دیدم ،اومد خونمونبعدظهر هم فندق خونمون بودشب نیمه شعبان بود و جشن به رسم هرسال ؛امسال هم قرار شد با خواهری و مامان و فندق بریم ماشین سواری  و بیروناما بازهم مثل چند سال گذشته خواهری نوبت داده بود و

1روز خرداد